~Statut

STATUTUL
LIGII SCRIITORILOR

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Liga Scriitorilor, denumită în continuare, prescurtat, LS, este o organizaţie profesională, nonguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial, formată din creatori în domeniul literaturii.
Art.2. LS se constituie ca asociaţie în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, actualizată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005.
(2) Sediul central al Ligii Scriitorilor este în municipiul Cluj – Napoca, Str. Ion Meşter, nr.3, bl. G, sc.6, et.1, ap.56, tel. 0264-421209.
(3) LS este organizată cu filiale zonale. Pentru înfiinţarea unei filiale este necesar un număr de cel puţin 10 membri.
Art.3. LS, ca persoană juridică, reprezintă interesele profesionale şi sociale ale membrilor săi, şi susţine activitatea de creaţie a acesteia prin mijloace legale specifice.
Art.4. LS militează pentru respectarea principiului libertăţii de creaţie şi exprimare, de opţiune şi orientare diversă în domeniul literaturii, egalităţii în drepturi şi obligaţii, precum şi al solidarităţii morale, civice şi sociale a membrilor săi; LS sprijină şi ocroteşte dezvoltarea personalităţii scriitorului în folosul acestuia şi societăţii.
Art.5. LS este o asociaţie profesională deschisă care nu se contrapune altor uniuni, asociaţii, societăţi sau fundaţii similare, primind în rândurile sale, pe baza liberului consimţământ şi a criteriilor de performanţă profesională, scriitori care se simt solidari cu scopurile şi obiectivele LS şi nu sunt membrii ai altor uniuni de creaţie literară.
(2) În LS pot fi primiţi şi alţi scriitori şi asociaţii de profil, din ţară şi diaspora, care consideră că Liga Scriitorilor este mai reprezentativă pentru ei.

CAPITOLUL II. OBIECTIVE

Art.6. LS acţionează prin forme şi modalităţi specifice pentru sprijinirea şi apărarea creaţiei literare, a intereselor profesionale, economice, sociale şi morale ale membrilor săi. Ea înfiinţează şi susţine o editură şi o publicaţie proprie, încurajează şi premiază creaţiile literare valoroase, inclusiv traducerile din şi în limba română, organizează expoziţii şi saloane de carte, precum şi alte activităţi specifice de promovare a literaturii. Scopul asociaţiei LS este încurajarea, stimularea şi promovarea creaţiei literare în rândurile membrilor săi, precum şi în cele ale publicului larg, prin desfăşurarea de activităţi culturare, literare şi artistice adecvate. Durata de funcţionare este pe termen nedeterminat.
Art.7. Activităţile pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării asociaţiei pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.
Art.8. LS sprijină, potrivit Legii nr.8 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, şi a altor legi în vigoare, exercitarea drepturilor şi apărarea intereselor profesionale, prin forme materiale, administrative şi juridice.

CAPITOLUL III. ORGANELE DE CONDUCERE

Art.9. LS este formată din Adunarea Generală (Conferinţa), Consiliul de Conducere, Colegiul Director şi Comisia de Cenzori, structuri care constituie organele de conducere ale Ligii Scriitorilor.
Art.10. Adunarea Generală este organul de conducere al LS care decide asupra activităţii acesteia. Ea se convoacă anual, iar o dată la trei ani se desfăşoară Conferinţa. Acestea au următoarele atribuţii:
a) Aprobă structura organizatorică a LS;
b) Alege Consiliul de Conducere, Colegiul Director şi Comisia de Cenzori, stabilind competenţele acestora;
c) Aprobă şi modifică programele de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) Desemnează o comisie de validare a cererilor şi dosarelor de primire în LS, formată din 5 membri;
e) Hotărăşte adoptarea sau modificarea statutului, precum şi denumirea sau forma juridică a asociaţiei;
f) Hotărăşte asupra dizolvării asociaţiei.
Art.11. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Alegerea membrilor consiliului de conducere se face prin vot secret. Membrii Comisiei de Cenzori se aleg sau se revocă prin vot deschis.
Art.12. Consiliul de Conducere este ales pe o durată de trei ani. În prima sa şedinţă, Consiliul îşi alege preşedintele prin vot deschis. Preşedintele alege structura Consiliului şi face propuneri pentru membri Colegiului Director pe funcţii. Propunerile sunt aprobate prin vot deschis.
Art.13. Consiliul de Conducere se constituie din Colegiul Director (preşedinte, vicepreşedinte şi secretar) şi alţi patru membri, care sunt şi şefi ai secţiilor de: proză, poezie, teatru şi critică literară.
(2) Consiliul de Conducere se întruneşte, de regulă, trimestrial în şedinţe care sunt conduse de preşedinte sau de alt membru al Colegiului Director. Pentru valabilitatea deciziilor sale este necesară prezenţa a cel puţin 5 membri din 7.
Art.14. Atribuţiile Consiliului de Conducere sunt următoarele:
a) Primeşte dosarele celor care solicită să devină membri şi hotărăşte validarea lor;
b) Stabileşte şi întreţine relaţii în numele Ligii cu alte asociaţii similare din ţară şi străinătate;
c) Desemnează anual un juriu pentru premierea celor mai valoroase lucrări publicate ale membrilor săi;
d) Stabileşte măsurile ce se impun pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi culturale.

CAPITOLUL IV. MEMBRII LS. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art.15. Calitatea de membru al LS se poate dobândi de orice scriitor profesionist din România sau din diaspora românească, la solicitarea lui scrisă, însoţită de recomandările şi motivaţiile necesare privind lucrările publicate, precum şi referinţele critice ale acestora. Calitatea de membru al LS se poate pierde la cerere sau în cazul de nerespectare a Statutului, prin hotărâre a Adunării Generale.
Art.16. Primirea în LS se hotărăşte de către Colegiul Director pe baza recomandării comisiei de validare. Solicitantul prezintă în acet scop recomandări din partea a trei membri ai Ligii, cerere scrisă, memoriu de activitate, consideraţii critice şi alte înscrisuri care pot completa profilul lui literar. Membrilor fondatori nu li se solicită recomandarea. În schimb, ei vor trebui să prezinte cel puţin cinci aprecieri critice.
Art.17. Membrii LS sunt:
a) Stagiari, cu cel puţin o carte publicată;
b) Titulari, cu cel puţin două lucrări publicate. Pot deveni membri titulari şi autorii unui singur volum, dacă acesta a apărut ca urmare a unui premiu de debut;
c) Onorifici, în mod excepţional, pentru scriitori cu mare notorietate;
d) Fondatori, pentru semnatarii Actului constitutiv.
Art.18. Prin sintagma „lucrări publicate” se înţeleg cărţi de proză (roman, nuvele, povestiri), poezie, teatru, critică literară şi literatură pentru copii, precum şi traduceri în şi din limba română.
Art.19. Se pot asimila cărţilor publicate şi piesele de teatru (cel puţin două) reprezentate pe scene profesioniste sau lucrări literare pe suport electronic.
Art.20. Calitatea de membru al LS poate fi cumulată cu cea de membru al altei asociaţii cu profil literar, caz în care îi revine în responsabilitate numai taxa de înscriere.
Art.21. Membrii LS au urmatoarele drepturi şi îndatoriri:
a) Să participe la acţiunile iniţiate în numele Ligii;
b) Să aleagă şi să fie aleşi în organismele Ligii;
c) Să respecte hotărârile luate în condiţiile statutare;
d) Să aibă o conduită civică în plan profesional şi social, care să nu aducă prejudicii prestigiului societăţii şi demnităţii de scriitor.

CAPITOLUL V. RESURSELE FINANCIARE

Art.22. În vederea realizării veniturilor necesare defăşurării activităţii sale şi a bunei lor administrări LS îşi deschide cod fiscal şi cont la bancă de persoană juridică.
Art.23. Administrarea contului se face de către secretarul Ligii sau de un administrator validat în acest sens în adunarea generală şi este urmărită de Comisia de Cenzori.
Art.24. Resursele financiare ale LS se constituie din: taxa de înscriere şi cotizaţii lunare ale membrilor săi; taxe percepute asupra dreptului de autor pentru membrii LS, conform legii; încasarea timbrului literar pentru cărţile publicate de membrii LS; donaţii, subvenţii, sponsorizări sau din alte surse.

CAPITOLULVI. DISPOZIŢII FINALE

Art.25. LS este o asociaţie profesională cu personalitate juridică şi funcţională, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe baza prezentulu Statut.
Art.26. LS are dreptul la ştampilă proprie, cod fiscal şi cont la bancă, eliberând legitimaţii de membru.
Art.27. În decurs de trei ani de la înfiinţare, LS îşi propune să facă toate demersurile legale pentru a fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică, în condiţiile Legii nr.246 din 18 iulie 2005, art.38 şi 39.
Art.28. LS nu poate fi desfiinţată prin măsuri administrative, ci numai prin hotărârea Adunării Generale a membrilor săi.
Art.29. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice, ci numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură care se va stabili şi aproba cu majoritate de voturi în ultima Adunare Generală.
Art.30. Prezentul Statut are la bază prevederile legislaţiei în vigoare, Actul constitutuiv şi Procesul verbal al Adunării Generale de constituire a Asociaţiei Ligii Scriitorilor din 4 octombrie 2006.

10 responses

3 03 2009
Czenke Viorica

Eu am scris culegeri de probleme (matematica). Pot sa devin membru a Ligii scriitorilor din Romania?

23 03 2009
Maria Martinescu-Sadovan

Am scris si am lansat patru carti de versuri si una de proza, iar acum, este in curs de lansare a sasea carte (a cincea carte de versuri). Sper sa fiu acceptata in Liga Scriitorilor din Banat. M.M.S.

7 08 2009
Al.Florin Ţene

Puteţi fi membru al Ligii.Luaţi legătura cu domnul preşedinte Al.Florin Ţene, pe e-mail alflorintene@yahoo.com

10 04 2009
George PENA

Am 5 plachete de versuri, şi în pregătire încă 2. La ce filială mă pot adresa ca să devin membru, şi adresa exactă, eu fiind teleormănean din satul natal al lui ARTUR SILVESTRI.

25 10 2009
dora

Mi-am editat pe propriul calculataor 2 carti de poezie ,doua de proza ,scriu acum proza ,doar o carte:”Frumosasa dintre lacrimi”a trecut prin editura . Ce sanse am sa devin membra daca in viitor voi reusi sa le cuprind intr-un volumas selectiv?

4 07 2010
liliana ulmeanu

Stimate domnule presedinte Fl. Tene

Care este structura de conducere a unei filiale zonale? Filiala poate avea propria conducere – cu conditia ca ea sa cuprinda un numar impar de membri?

7 01 2011
Virgil Stan

Am 67 ani si la 65 m-am apucat de scris cand eram deja pensionar. Am publicata in 2010 o carte de debut si de autor de 200 pagini la Editura Digital Data Cluj Napoca, cu titlul IUBIRILE UNUI PESCAR – povestiri pescaresti si de viata, cu prefata facuta de dl. Mocanu Gheorghe membru al USR si prezentarea la lansarea de la Galati biblioteca V.A. URECHIA din 20 mai 2010, de dl. Cilinca Victor – membru al USR si dl. Gh. Mocanu. In acelasi an am mai publicat iulie un roman la editura „AIUS” Craiova cu titlul CAT DE MULT TE IUBESC… si continuarea acestui roman ce se va edita luna aceasta la editura „Grinta” tot din Cluj Napoca. Am o proza de peste 20 pag. intr-o antologie de proza scurta editata la Iasi de „Asociatia Poezia Artelor”, alta de revista „SINGUR” Targoviste, o alta va apare in revista „Moldova Literara” luna aceasta. Am prezentari despre cartile mele in „Oglinda literara” – Focsani, „Caiete Silvane” – Zalau, „Adevarul de seara” – Constanta, Revista „Singur” Targoviste si multe alte reviste sau site-uri de cultura de pe internet. Prima aparitie literara a fost prin 2009 pe un site din Arizona si altul din Bruxelles. Ce-mi mai trebuie sa devin membru al ligii? Cu stima, Virgil Stan

31 03 2011
mara paraschiv

Părerea mea e că Liga Scriitorilor este o organizaţie serioasă în care un iubitor al scrisului se poate afirma. Da, e bine că se eliberează legitimaţii, un atuu în plus pentru solicitanţi.

16 04 2016
mihaela burcea

Stimate Domnule Presedinte,
Sunt autoare a unei plachete de versuri, am foarte multe creatii nepublicate, am fost niste ani buni si redactor l pentru publicatii tehnice, redactor de carte etc. As vrea sa stiu daca ma pot inscrie in Liga, cum se procedeaza, cat este cotizatia si daca beneficiez, prin aceasta afiliere, de 50% surplus la pensie.

24 10 2016
Anatol Covali Telefon.::::: 0217460507

Mă numesc Anatol Covali.Am fost prim solist al Operelor Naţionale din Iaşi,Constanţa şi Bucureşti de unde m-am pensionat în anul 2001. Am refuzat să scriu în perioada comunistă. Nu am fost utemist,memru de partid şi nici după 1989 nu m-am înscris în niciun partid. Din 1996 am început să scriu poezie,Am publicat 37 de cărţi până acum. Volume,nu plachete.Am numeroase cronici,diplome şi premii.Am Ordinul Meritul Cultural acordat de Ministerul Culturii şi semnat de Preşedintele României,Aş dori să fiu membru al Ligii scriitorilor. Credeţi că am vreo şansă ? Ce trebuie să fac?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s